4217

STROMAX-GM, Вентил за регулирање на успонски водови, прав модел, со мерни вентили

STROMAX-GM, Вентил за регулирање на успонски водови, прав модел, со мерни вентили

Куќиште од DR месинг муф x муф, без вертикален од на вретеното, заптивање на вретеното со двоен О-прстен. Предподесувањето се врши преку граничникот на одот, дигитално читање на предподесувањето на прозорецот на рачниот волан. Два мерни вентила (2 0284) се монтирани покрај рачниот волан.

DN 15–DN 50: две дупки 1/4 со чепови 1 0273 09 затворен

DN 65–DN 80: две дупки 3/8 со чепови 1 0273 00 затворен. Прибор (во испораката):

1 6517 04 пломба за предподесување

1 6517 05 маркер за означување на предподесувањето.

Приклучок за комплетот за стегање:

DN 15: Адаптер 1 6266 01 и комплет за стегање G 3/4

DN 20: Адаптер 1 6266 20 и комплет за стегање G 3/4

Адаптерот, комплет те за стегање и вентилот за празнење (0271 i 0276) посебно се нарачуваат.

kvsDNEAN
90 04174
Broj artriklaPak.
 1,00  15 LF  40535 8 2 4217 80 5
 3,67  15 MF  40521 1 2 4217 89
 6,00  15  40170 1 2 4217 81
 6,30  20  40171 8 2 4217 82
 9,31  25  40172 5 2 4217 83 3
16,80   32  40173 2 2 4217 84
 22,80  40  40174 9 2 4217 85
 33,00  50  40175 6  2 4217 86 
KAT_STR_SIFRA
2421780
2421789
2421781
2421782
2421783
2421784
2421785
2421786